לחצו למכרזים לעסקים
תתחילו לחפש...
לאזור האישי
כונספרי תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר כונס פרי (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן.

חברת גובו מערכות מידע מקוון בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר"), מפעילה את האתר אשר מציע לציבור הגולשים מידע על מודעות כינוס נכסים בתחום הנדל"ן, רכבים ויד שניה.

בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות למפעילת האתר באמצעות דוא"ל: [email protected] טלפון:   073-2050749

מבוא:

למונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצדן

 

"האתר"אתר אשר מציע לציבור הגולשים מידע על מודעות כינוס נכסים בתחום הנדל"ן, רכבים ויד שניה.

 

"המשתמש"- הלקוח, הצרכן, המזמין, מי שגולש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ועושה שימוש בו. הפנייה בכל תכני האתר מנוסחת בלשון זכר ובכלל זה גם תקנון זה, הוא מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

"תקנון"- הסכם משפטי מחייב בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה.

 

"בעל המנוי"-  משתמש שרכש את אחד מהמנויים המפורטים בתקנון זה.

 

"מנוי לכל החיים"- מנוי לתקופה של עד 15 שנים או הפסקת פעילות האתר/החברה לפי המוקדם מבניהם.

 

תנאי השימוש באתר "כונס פרי"

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

השימוש באתר הינו לתושב מדינת ישראל שגילו 18 שנה ומעלה.

תנאי השימוש באתר יחולו לגבי כל סוגי המנויים ו/או המשתמשים באתר.

השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ועל המשתמש לקרוא תנאים אלו בעיון רב.

הסכמה לתקנון

השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים - (כולל מסירת כל מידע לפרסום  באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי "כונס פרי" מעת לעת, הכול  כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו  בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות  המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

התקנון נועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לבין "כונס פרי"  ולכן- הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין "כונס פרי" או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם ללא סייג, וכן מאשר כי נהג וינהג על פי הכתוב בתקנון.

 

שימוש באתר

על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "כונס פרי" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.  אין לשנות, לסלף  או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

זכות שימוש

מפעילת האתר אינה בודקת את  זכותם של  המשתמשים באתר לפרסם מידע באתר.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו.

חובת הודעה על שימוש בלתי מורשה

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.

אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך ל"כונס פרי" באופן מיידי.

מובהר בזאת  כי "כונס פרי" שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שינויי  כללים

ל"כונס פרי" או למי מטעמה, שמורה הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. "כונס פרי"  תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה ב"כונס פרי" שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או שתפנה אליהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק  ולהתעדכן מעת לעת האם חלו באתר ובתנאיו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.

אם המשתמש מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר,  באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב מ"מכונס פרי" לעשות כן.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "כונס פרי" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

שליטה בפרסומים ואחריות עליהם

"כונס פרי" או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד "כונס פרי" לרכוש את המוצר המוצג בפרסום/בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסום/בפרסומת.

האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד, שכן  תכנים המוצגים באתר אשר מקורם בצדדים שלישיים הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

 

"כונס פרי" אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים.

כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

פרסום מסחרי ב"כונס פרי"

"כונס פרי" בלבד רשאית לפרסם במסגרת אתר "כונס פרי" מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות- ישירות ו/או באמצעות צד שלישי.

פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שהמשתמש יבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר. שירותי האתר עומדים לרשות המשתמש בין היתר בתנאי שיסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים. מסיבה זאת נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

מדיניות שמירה על פרטיות

האתר מציע אפשרות לקבלת פרטים ועדכונים אודות המוצרים והשירותים המוצגים בו, וכן לקבלת תכנים שיווקיים אחרים מטעמו, וזאת באמצעות רשימת תפוצה.

ההרשמה לרשימת התפוצה מתבצעת באמצעות מסירת שם וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

מסירת מידע כנ"ל על ידי המשתמש נעשית מרצונו החופשי ועל פי בחירתו, וזאת  כדי להשתמש בשירותיו של האתר. מובהר כי על המשתמש למסור פרטים אמתיים, וכי פעולות התחזות הינן אסורות על פי הדין, וייתכן שיש בפעולות אלה אף עבירות פליליות.

 

מובהר כי בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר המשתמש, החיפושים אשר ערך באתר ומשך זמן שהייתו באתר.

 

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמש יוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש.

חברת "כונס פרי"  פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת פרטי המשתמשים

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים,  ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר,  או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון.

המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו.

האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

- במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

- במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אתר "כונס פרי"  או מי מטעמו.

- במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

 

הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר.

אתרים מקושרים

באתר  עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

זמני הספקה:

זמני אספקת המנוי באמצעות תשלום באתר האינטרנט הינה מידית, עם סיום תהליך התשלום המנוי יפתח לאותה תקופה בה הלקוח יבחר.

זמני אספקה לתשלום באמצעות מוקד הרישומים של האתר כונס פרי יערך עד כ 60 דקות מבקשת הלקוח ומסירת פרטי התשלום.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

חל איסור על כל שימוש בזכויות יוצרים של "כונס פרי"  ו/או של המפרסמים, בסימני מסחר המופיעים באתר ובלוגו האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ללא הרשאה מבעלי האתר ו/או מהמפרסמים בעלי הזכויות- בכתב ומראש.

"כונס פרי"  מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע - (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות  היוצרים וכל  ההתניות האחרות שבתקנון.

המשתמש לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "כונס פרי"  וביישומיו  מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

 

החיבור לאתר עם שם המשתמש והסיסמא ינתנו למשתמש לאחר התשלום.

 

אפשרות לגלישה וצפייה באתר היא דרך המחשב בלבד, ולא דרך מוצרי קצה (טאבלט,  מסופון, סמארטפון).

 

קבלת מידע מהאתר תינתן למשתמש אך ורק דרך האתר, ונציג השרות, לא יינתנו הודעות למייל על השימוש באתר ותכניו.

 

למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג   Crawlers, Robots  וכדומה, לשם   חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "כונס פרי"  ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים  מאתר "כונס פרי" בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל-  חל איסור קצירה , כך שהמשתמש, אינו  רשאי להפעיל  מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר,  ולא ישתמש   באתר על מנת  לאסוף מידע על כל אדם אחר.

 

איסור כנ"ל  אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

 

מודגש כי חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 

כל שימוש  הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש  יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"כונס פרי"  ו/או ללקוחות  "כונס פרי"  ו/או למשתמש  עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש,  וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד  אחר המגיע ל""כונס פרי" על פי ההסכם ועל פי הדין.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא  להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או  בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו,  אלא באישור מראש ובכתב של "כונס פרי" .

 

הגבלת אחריות "כונס פרי"

"כונס פרי" משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים ומוצגים כמו שהם (As is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות כלשהי של "כונס פרי" או מי מטעמה. "כונס פרי" או מי מטעמה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו.

"כונס פרי"  או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. כמו כן ומבלי לגרוע באמור, "כונס פרי"  או מי מטעמה לא תהא אחראית לטיב ו/או לאיכות המוצרים והשירותים הניתנים והמוצעים למשתמש באתר על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה, להליכי הרכישה ו/או לאספקתם, לאיכותם ו/או לזמינותם של המוצרים ו/או השירותים כאמור.

פרשנות לתנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש האלו באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר, ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו  על פי דין.

 

המשתמש יפצה וישפה את "כונס פרי" ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית   ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו ל"כונס פרי"  ו/או למי מטעמה על  ידי המשתמש  כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או  זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר   ו/או   באופן עקיף.

 

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם "כונס פרי"  או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי "כונס פרי" דרישת תשלום כנ"ל של "כונס פרי" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "כונס פרי" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "כונס פרי" ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

על התקנון יחולו דיני מדינת ישראל

 

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר "כונס פרי"  ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה,  וכן לרבות בקשר עם השירותים  המסופקים על ידי "כונס פרי", בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי  הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי  יו"ר  לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעל סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

 

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר באר שבע.

 

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

 

הבורר  יהיה חייב בנימוק החלטתו.

 

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל  עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה  נתונה לבית-המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

 

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות   להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות,  או מכל סיבה שהיא.

היה ו"כונס פרי" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,  הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא  תהיה רשאית לצרף את  המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר "כונס פרי"  יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

 

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתקנון זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

התיישנות

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש לפנות/להפנות אל האתר  בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

כתובות הצדדים

כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני ו/או ב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים  בהם נחתם). כל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.

 

הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע. הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.

 

תקנות אבטחה לדף התשלום מאובטחת ברמה  Pci-Dss Level 1.

לקוח/ה שכרטיס האשראי שלו לא עבר מכל סיבה שהיא בתהליך הגביה עבור השירות המסופק, יעבור הליך נסיון גביה יומיומי למשך 30 ימים מרגע נסיון החיוב שנכשל עד להצלחת התשלום.

רצוי לציין שלאורך כל תקופת נסיון החיוב מנוי האתר ישאר פתוח, הליך זה של נסיונות החיוב המוצג אינו ישפיע על תאריך פתיחת המנוי ולכן לא ישפיע על חיוב הבא של המשך השירות, מועד הגביה הראשוני ניקבע ביום ההתחברות לשירות וגביה עבור השירות בחודש שלאחר מכן לא תידחה.

במידה וחיוב הלקוח יכשל במהלך 30 הימים, תעמוד לרשות החברה היכולת לנקוט בהליך משפטי על מנת לגבות את חובות הלקוח/ה.

סוגי ומחירי המנוי השונים:

החברה מציעה לרכישה באתר מנויים בסוגים ובעלויות שונות כפי שיפורט להלן:

  1. מנוי "כונס פרי" חודשי מתחדש בסך של 400 ₪ לחודש כולל מע"מ. המנוי הינו בתשלום חודשי מתחדש ללא התחייבות לתקופת זמן.

 

מאפייני המנוי: המנוי מאפשר גישה למודעות מכרזים חדשים מידי יום, מידע על מפרסמים ומכרזים בכינוס נכסים בתחומי הנדל"ן רכב ויד שניה, שירות לקוחות בדוא"ל/וואטסאפ.

 

  1. מנוי "כונס פרי" שנתי לא מתחדש - מנוי שנתי בסך של 1,800 ₪ כולל מע"מ. בתום 12 חודשים המנוי לא יתחדש באופן אוטומטי ובמידה ובעל המנוי מעוניין לחדש את המנוי עליו לפנות לחברה. דמי המנוי ישולמו ע"י המנוי באמצעות פריסה של עד 12 תשלומים.

 

מאפייני המנוי: המנוי מאפשר גישה למודעות מכרזים חדשים מידי יום, מידע על מפרסמים ומכרזים בכינוס נכסים בתחומי הנדל"ן רכב ויד שניה, שירות לקוחות בדוא"ל/וואטסאפ.

 

  1. מנוי "כונס פרי לכל החיים"-

 המנוי הינו לתקופה של עד 15 שנים או הפסקת פעילות האתר לפי המוקדם מביניהם.

 

עלות המנוי הינה בסך של 2,985 ₪ כולל מע"מ שישולם ע"י המנוי בעד- 12 תשלומים רצופים ושווים ע"ס  199 ₪ כל אחד.

 

במקרה של הפסקת פעילות האתר לפני תום 15 שנים יהיה המנוי זכאי לפיצוי כספי שיהיה ביחס למועד בו הפסיקו החברה ו/או האתר את הפעילות כפי שיפורט בפרק "הפסקת פעילות החברה או האתר".

 

 

מאפייני המנוי: המנוי מאפשר גישה למודעות מכרזים חדשים מידי יום, מידע על מפרסמים ומכרזים בכינוס נכסים בתחומי הנדל"ן רכב ויד שניה, שירות לקוחות בדוא"ל/וואטסאפ.

 

 

האמצעי בו יבוצע התשלום

התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או באמצעות שיקים. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי ו/או ההעברה הבנקאית ו/או השיקים מתבצעת לאחר השלמת רכישת המינוי ותום תקופת ימי הניסיון בחינם, ככל וניתנו למנוי.

כאשר לקוח נרשם באמצעות כרטיס חיוב מיידי (דירקט, דיינרס, ישראCash, וכו'), החיוב יבוצע לאחר תום ימי הניסיון, ככל וניתנו, לפי שיקול דעת החברה.

 

הפסקת מנוי- פרטים בדבר זכות המשתמש לבטל את החוזה

המשתמש יהיה רשאי לבטל את המנוי שרכש בכל עת, באמצעות מסירת הודעה לחברה באחת מדרכי הביטול שיפורטו להלן.

במקרה של ביטול יחויב המשתמש בחיובים שיפורטו להלן לגבי כל מנוי בצירוף דמי ביטול שיפורטו להלן.

מועד כניסת הביטול לתוקף:

ביטול מנוי ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול לחברה באחת מדרכי הביטול שיפורטו להלן, אלא אם כן ציין המשתמש תאריך מאוחר יותר בהודעת הביטול בו הוא מבקש לבטל את המנוי.

ככל והודעת הביטול תשלח באמצעות דואר רשום אזי ביטול המנוי ייכנס לתוקף בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח, אלא אם כן ציין המשתמש תאריך מאוחר יותר בהודעת הביטול בו הוא מבקש לבטל את המנוי.

דרכי הביטול:

הצרכן יהיה רשאי לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעת ביטול לחברה בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

  1. בעל פה- בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  2. בדואר רשום באמצעות משלוח מכתב לכתובת החברה במבצע יואב 49, באר שבע.
  3.  בדוא"ל: [email protected]
  4. בפקס:  08-6751706
  5. באזור האישי באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.konesfree.co.il

 

הצרכן יפרט בהודעת הביטול את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה- פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.

דמי ביטול במקרה של הפסקת חברות על ידי בעל המנוי

       ככל שהמשתמש ביטל את המנוי במהלך 14 הימים הראשונים יחושבו דמי המנוי בגין התקופה שעד כניסת הביטול לתוקף (בצירוף דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.

       במקרה של הפסקת מנוי החל מהיום 15 לכניסת המנוי לתוקף יחושבו דמי המנוי ודמי הביטול שעל המנוי לשלם לחברה בהתאם לסוג המנוי באופן שיפורט כדלהלן:

מנוי "כונס פרי" חודשי מתחדש

במקרה של הפסקת המנוי יחושבו דמי המנוי בהם יחויב הלקוח לפי העלות החודשית של המנוי במכפלה של מספר חודשי המנוי עד למסירת הודעת הביטול בצירוף ימי העסקים עד לכניסת הודעת הביטול לתוקף (3 או 6 ימי עסקים בהתאם לאופן בו נמסרה הודעת הביטול). לגבי ימים המהווים חלק מחודש שלם יחויב המשתמש באופן יחסי בהתאם לעלות יומית של המנוי (13.3 ₪ כולל מע"מ).

 

סימולציה לדוגמא: משתמש קנה מנוי חודשי מתחדש שעלותו החודשית הינה בסך של 400 ₪ כולל מע"מ וביקש לבטל את המנוי לאחר 34 ימים, יחויב בסכום הבא: בגין החודש הראשון סך של 400 ₪ כולל מע"מ+ בגין 4 הימים בחודש העוקב בעלות של 13.3 ₪*4=53.2 ₪ כולל מע"מ. בנוסף יחויב המשתמש בימים שעד כניסת הביטול לתוקף כאשר עלות כל יום 13.3 ₪ כולל מע"מ (3 ימי עסקים או 6 ימים בהתאם לדרך בה נמסרה הודעת הביטול).

 

דוגמא נוספת: משתמש קנה מנוי חודשי מתחדש בעלות של 400 ₪ כולל מע"מ וביקש לבטל את המנוי לאחר 117 ימים שהם 3 חודשים מלאים ו-17 ימים, יחויב בסכום הבא: בגין 3 החודשים הראשונים סך של 1,200 ₪ כולל מע"מ ( 3 חודשים *400 ₪ לחודש)+ בגין 27  הימים בחודש העוקב בעלות של 13.3 ₪*27=359.1 ₪ כולל מע"מ. בנוסף יחויב המשתמש בימים שעד כניסת הביטול לתוקף (3 ימי עסקים או 6 ימים בהתאם לדרך בה נמסרה הודעת הביטול).

 

ביטול מנוי כונס פרי שנתי לא מתחדש- במקרה של הפסקת המנוי יחושבו דמי המנוי בהם יחויב הלקוח לפי העלות החודשית של מנוי כונס פרי חודשי מתחדש  בסך של 400 ₪ כולל מע"מ במכפלה של מספר חודשי המנוי עד לכניסת הודעת הביטול לתוקף ובתוספת פיצוי מוסכם בסך של 10% מיתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה.

 

דוגמא: במקרה בו בוטל המנוי לאחר 2 חודשים יחושבו דמי המנוי בהם יחויב בעל המנוי באופן הבא: 2 חודשיםX  400= 800 ₪ כולל מע"מ ובנוסף בתשלום פיצוי מוסכם בסך של 10% מיתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה (1,800 ₪ סכום המנוי-800 ₪ הסכום ששולם= 1,000 ₪ (יתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה)* 10% פיצוי מוסכם=100 ₪). סך הכל יחויב בעל מנוי זה לפי הדוגמא בסך של 900 ₪ כולל  מע"מ.

 

בגין ביטול במהלך החודש יערך חישוב יחסי.

 

 

בעל המנוי יידרש לשלם לחברה את יתרת החוב שתיוותר במקרה של ביטול כאמור לא יאוחר מ-30 יום מיום הביטול.

 

 

ביטול מנוי  "כונס פרי לכל החיים"- במקרה של ביטול יחושבו דמי המנוי  כדלהלן:

 

במקרה של הפסקת המנוי יחושבו דמי המנוי בהם יחויב הלקוח לפי העלות החודשית של מנוי כונס פרי חודשי מתחדש  בסך של 400 ₪ כולל מע"מ במכפלה של מספר חודשי המנוי עד לכניסת הודעת הביטול לתוקף ובתוספת פיצוי מוסכם בסך של 15% מיתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה.

 

דוגמא: במקרה בו בוטל המנוי לאחר 4 חודשים יחושבו דמי המנוי בהם יחויב בעל המנוי באופן הבא: 4 חודשיםX  400= 1,600 ₪ כולל מע"מ ובנוסף בתשלום פיצוי מוסכם בסך של 15% מיתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה (2,985 ₪ סכום המנוי-1,600 ₪ הסכום ששולם= 788 ₪ (יתרת סכום המנוי בגין התקופה שלא נוצלה)* 15% פיצוי מוסכם=118.2 ₪). סך הכל יחויב בעל מנוי זה לפי הדוגמא בסך של 1,718.2 ₪ כולל  מע"מ.

 

 

בגין ביטול במהלך החודש יערך חישוב יחסי.

 

           סכומים אלו ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שמסר בעל המנוי במסגרת ההרשמה לאתר ובחתימתו על תקנון זה מאשר הצרכן באופן בלתי חוזר לחברה לגבות סכומים אלו במועד סיום העסקה.

 

בעל המנוי יידרש לשלם לחברה יתרת החוב שתיוותר, ככל ותיוותר, במקרה של ביטול כאמור לא יאוחר מ-30 יום מיום הביטול.

 

במקרה של יתרה לזכות הצרכן זו תוחזר אליו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן, באמצעות זיכוי בחשבון הבנק או בחברת האשראי.

 

במקרה בו בעל המנוי יבטל איזה מהתשלומים שהוא חייב לחברה באמצעות פניה לחברת האשראי ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה, יחויב בעל המנוי בכל התשלומים שבוטלו ללא הסכמת החברה ובעל המנוי מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה בגין הודעת הביטול כאמור לרבות בגין הוצאות גביה ושכר טרחת עו"ד.

השימוש בחלק משירותי האתר ותכניו כרוך בתשלום, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר. משך השימוש בשירות הינו לתקופה קצובה בהתאם לחבילה אשר רכש המשתמש ו/או בהתאם לחבילה אשר הותאמה לו על ידי צוות האתר. רכישת המינוי יכולה להיעשות על ידי טופס רישום לאתר "כונס פרי" או על ידי פניה צוות האתר כמפורט מטה.

 

שם המשתמש באתר הינו אישי ולא ניתן להעברה או לעשות שימוש במחשב אחר.

 

התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת רכישת המינוי.

 

כאשר לקוח נרשם באמצעות כרטיס חיוב מיידי (דירקט, דיינרס, ישראCash, וכו'), החיוב יבוצע מיידית. במידה והלקוח ביטל את המנוי לפני תום תקופת הניסיון, כספו יוחזר לו ע"י חברת האשראי לפי מדיניות ההחזרים של חברת האשראי.

יש לשים לב שבמידה והביטול הוא לאחר תום תקופת הניסיון, הלקוח לא זכאי להחזר.

 

ברכישת מנוי, אתר "כונס פרי" מאפשר למשתמשיו גישה מקצועית למאגרי מידע המכילים את פירוט של המכרזים במשק, לרבות מכרזי ממשלה, מכרזים של מוסדות פרטיים, מכרזים של כונסי נכסים וכדומה. "כונס פרי"  הוא אתר מקצועי ומהימן, המידע בו מתעדכן על בסיס יומי, וכך מאפשר למשתמשיו להגיש הצעות למכרזים השונים בזמן אמת.

 

כאמור לעיל, "כונס פרי" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע - (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות היוצרים וכל  ההתניות האחרות שבתקנון.

 

בבחירת מנוי לתקופה מתחדשת, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי בגמר תקופת המנוי הראשוני, הנהלת "כונס פרי" תהא רשאית לחדש את תשלום המינוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, לפי המחיר המובטח בעת רכישת המינוי החודשי המתחדש.

 

במקרים חריגים בלבד, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק מנוי טרם תום תקופת סיומו, זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

 

תמונות הנכסים ו/או מיקומים באתר

אתר "כונס פרי" עושה שימוש באתרים חיצונים על מנת להציג תמונות של נכסים ו/או מיקומים של נכסים, לרבות הצגת תמונות של נכסים על ידי קישורים ישירים למנוע החיפוש  www.zoomap.co.il .

"כונס פרי" אינה נושאת כל אחריות לגבי תקינות הקישורים, מהימנות התמונות ו/או המידע המוצג בהן. כמו כן, מטבע הדברים, הסובייקטים בתמונות עשויים להשתנות בתדירות גבוהה ו"כונס פרי" אינה אחראית לכל טענה בדבר עדכון בזמן אמת.

כאמור לעיל, האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד ו/או על צדדים שלישיים. כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו במעמד הצטרפות המנוי לפרק זמן מסוים או קבוע.

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות מעת לעת את העיצובים החזותיים ו/או התכנים ו/או הדפים ו/או להוסיף ולהסיר סוגי מנויים.

החברה תהיה רשאית לעשות שינויים מבניים באתר, מהותיים ולא מהותיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה תהיה רשאית לשנות את סגנון ו/או עיצוב האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הפסקת פעילות החברה או האתר

החברה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק מטעמים כאלו ואחרים והיא שומרת על זכותה להפסיק את פעילות האתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מודע לכך שיתכנו נסיבות בהן תאלץ החברה להפסיק את פעילות האתר וכי במצב כזה לא יהיו למשתמש כל טענות כלפי החברה ו/או  כלפי האתר ו/או מנהליהם או מי מטעמם.

במקרה של הפסקת פעילות האתר מטעמים הקשורים בחברה אזי  יחולו ההוראות שיפורטו להלן לגבי המנויים השונים:

מנוי "כונס פרי חודשי מתחדש"- במקרה של הפסקת פעילות האתר יופסק החיוב החודשי של בעל מנוי חודשי מתחדש מסוג "כונס פרי חודשי מתחדש" במקרה של הפסקת פעילות שקרתה במהלך החודש ובעל המנוי חויב מראש בגין אותו חודש יהיה זכאי בעל המנוי להחזר יחסי בסך של 13.3 ₪ ליום.  במקרה שהמנוי טרם חויב בגין החודש בו הופסקה הפעילות אזי יהיה החיוב שעל בעל המנוי לשלם באופן יחסי במכפלת מספר הימים בהם עשה שימוש בחודש הפסקת הפעילות ב-13.3 ₪ ליום.

מנוי "כונס פרי שנתי לא מתחדש"- במקרה של הפסקת הפעילות במהלך שנת המנוי יחויב בעל המנוי בעלות יחסית בלבד בהתאם לחודשים והימים בהם נעשה על ידו שימוש כאשר המחיר החודשי לצורך חישוב העלות היחסית יעמוד ע"ס 150 ₪ (1,800 ₪/12) לכל חודש ואילו המחיר היומי ע"ס 5 ₪ לכל יום. לדוגמא: הפסקת הפעילות נעשתה לאחר 6 חודשים מלאים  ו-4 ימים נוספים מהחודש השביעי, אזי יחויב המנוי בסך של 150 ₪ * 6 חודשים = 900 ₪ בצירוף 4* 5= 20 ₪. בסך הכל יחויב בעל המנוי בסך של 920 ₪.

 

מנוי "כונס פרי לכל החיים"- במקרה של הפסקת פעילות כאמור ובכפוף לכך שבעל המנוי שילם את מלוא התשלומים עד להפסקת פעילות האתר יחולו התנאים הבאים שיהוו פיצוי לבעל המנוי בגין הפסקת הפעילות המוקדמת:

 

במקרה של הפסקת פעילות בתקופה של 3 השנים הראשונות- יקבל בעל המנוי פיצוי בסך 30% משווי העסקה.

 

 

          במהלך השנה הרביעית או החמישית להצטרפות- יקבל בעל המנוי פיצוי בסך 15% משווי העסקה.

 

             במהלך השנה השישית עד השנה העשירית (כולל) להצטרפות- יקבל בעל המנוי פיצוי בסך 7% משווי העסקה.

 

             במהלך השנה האחד עשרה עד השנה החמש עשרה (כולל) להצטרפות- יקבל בעל המנוי פיצוי בסך 2% משווי המנוי.

 

החל מהשנה ה-15 לא יהיה זכאי בעל המנוי לפיצוי.

 

תוספות עתידיות באתר

בגין תוספות עתידיות באתר מכל סוג שהוא יידרש רוכש מנוי מכל הסוגים שפורטו לעיל במידה וירצה לעשות שימוש באותן תוספות לשלם תוספת שתקבע על ידי החברה.

 

אופי המנוי

המנוי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

בעל המנוי לא יהיה רשאי להעביר לאחר את כתובת ה-IP   אשר תהיה זמינה לשימוש ממחשב אחד בלבד.

בעל המנוי מתחייב שלא להעביר בתמורה או שלא בתמורה את המנוי או את פרטי ההזדהות לשירות לאחר והובהר לו כי במקרה ויעביר את המנוי  או את פרטי ההזדהות לאחר תהיה רשאית החברה לבטל את המנוי ללא החזר כספי.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או להוסיף סוגי מנויים חדשים.

 

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות: בשעות הפעילות בימים א-ה: 9:00-18:00, ו- 9:00-13:00 בטלפון: 072-3201265 או באמצעות טופס יצירת קשר.

היתר עיסקא

כל המתנהל בעסק זה הוא עפ"י היתר – עיסקא כפי המבואר בספר "הבית לאור ההלכה"או עפ"י "מלוה ה'".

 

X המבצע לזמן מוגבל!

מצטפים היום ונהנים מגישה ללוחות האתר לכל החיים!
מנוי לכל החיים מוגדר לתקופה של 15 שנים מתום תקופת ימי הניסיון. ובהתאם לתנאי השימוש בתקנון האתר.

הירשמו היום וקבלו 14 ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!

X

מצטרפים עכשיו ונהנים מ 14 ימי ניסיון חינם בכל לוחות האתר רכב נדלן ויד שניה מכונס